top of page

תחנות שאיבה / משאבות / בוסטרים

אדריכל מנוסה כחלק מצוות התכנון יכול להועיל במבנים טכניים אלו מכמה בחינות:
1. שילוב המערכות והדרישות המקצועיות השונות והסבוכות בתיאום הבינוי, המערכות, וסוגיות בטיחות, טיהור אויר, אקוסטיקה, פיתוח, חשמל, אוורור ועוד.
2. כיום מקובל שגם מבנה טכני כזה צריך להיות מבנה ציבור מכובד ונאה, וייצג נאמנה את התאגיד העומד מאחוריו. זו מומחיותו של אדריכל.
3. נסיון בסוגיות רישוי והוצאת היתרי בניה, ובסוגיות של תקנים הקשורים לבנייה.
אנו מעורבים בכ-20 מבנים מסוג זה, חלקם הושלמו וחלקם בתהליכי ביצוע או תכנון

bottom of page