top of page

ביטוי זהות מקומית

אנו מציעים גישה לעיצוב הסביבה כך שייוצגו בה מאפייני המקום, עברו ורובדי החברה והתרבות של הקהילות.

זאת לתיקון המצב הנפוץ בו הסביבה בה אנו חיים – הרחובות, המבנים, הפארקים- על פי רוב סתמית ו"גנרית", גם אם הם יפה וטובה. "סתמית" במובן זה שבין אין להם הקשר מקומי, התייחסות ספציפית למקום, בעיקר מבחינת האנשים, הקהילה, ומורשתם החברתית והתרבותית.
הגישה פרקטית ומעשית מאוד, אך נשענת על מחשבה ומחקר אקדמיים המצביעים על היתרונות שבפעולה ייחודית לאתר (site-specific). בפעולה עם מרכיבי המקום יוצרים סביבה ייחודית, קשר טוב יותר בין אנשים למקומם בצד עניין לזרים. כל אלה מכוונים להעצמה מקומית, חיזוק הקהילה וקיימות חברתית-קהילתית

זהות מקומית כללי1_Page_1.jpg
זהות מקומית כללי1_Page_2.jpg
זהות מקומית כללי1_Page_3.jpg
זהות מקומית כללי1_Page_4.jpg
זהות מקומית כללי1_Page_5.jpg
זהות מקומית כללי1_Page_6.jpg
זהות מקומית כללי1_Page_7.jpg
bottom of page